Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

·       Základní informace

Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

Název:                                 Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

Adresa:                               Dělnická 2, 669 02 Znojmo

Sídlo mateřské školy:

kmenová MŠ:  MŠ Dělnická 2530/2, 669 02 Znojmo

odloučené pracoviště: MŠ Gránická 1580/8, 669 02 Znojmo

Zřizovatel:                          Město ZNOJMO

IČO:                                      709 83 542

Právní forma:                   příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Statutární orgán - ředitelka:       Ivana Jelenová

Statutární zástupce:                      Zdeňka Kohoutková

E-mail:                 mszn.delnicka@tiscali.cz, sj.delnicka@seznam.cz

Kapacita školy: 223 dětí – kapacita kmenové školy Dělnická 2 - 183 dětí, kapacita odloučeného pracoviště MŠ Gránická 8 - 40 dětí.

 

Provoz na jednotlivých pracovištích:

od 6:00 hod.– do 16:30 hod.- MŠ Dělnická - počet tříd : 7

od 6:30 hod. – do 16:00 hod.- MŠ Gránická - počet tříd: 2

 

Vedoucí školní jídelny: Alena Vejmelková

 

·       Obecná charakteristika

Vážení návštěvníci, součástí  mateřské školy Dělnická  je odloučené pracoviště mateřská škola Gránická.

 

Obě mateřské školy se nacházejí v těsné blízkosti historického centra města, toho využíváme zejména při seznamování dětí s historií a tradicemi města Znojma, upevňování pocitu sounáležitosti s místem, kde se děti narodily, k seznamování s historickými budovami (rotunda sv. Kateřiny, hrad, radniční věž a jiné objekty, historické podzemí). Blízkost Gránického lesoparku a Městského lesíka nám dává možnost seznamovat děti s přírodou a její ochranou. Děti mají možnost sledovat volně žijící zvířata a ptáky, seznamovat se s volně rostoucími rostlinami a stromy. V dosahu je i řeka Dyje a Gránický potok a děti se tak mohou seznámit i se životem v okolí vodních toků.

MŠ Dělnická - charakteristika školy

Mateřská škola Dělnická 2 je sedmitřídní škola s celodenním provozem. Kapacita MŠ Dělnická je 183 dětí.

Mateřská škola Dělnická je školou pavilónového typu. Do provozu byla uvedena v roce 1970. Třídy jsou umístěny ve třech jednopodlažních pavilonech. Každá třída, vyjma 7. třídy, má k dispozici vlastní lehárnu, výdejnu stravy, hygienické zázemí pro děti i zaměstnance a šatnu pro děti a personál.  Součástí objektu MŠ je i přízemní hospodářský pavilon, ve kterém je umístěna kuchyně, prádelna a ordinace dětské lékařky. Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada, kterou bude nutné v budoucnu zrekonstruovat tak, aby odpovídala novým trendům a bezpečnostním předpisům.

Mateřská škola Dělnická byla zařazena do projektu Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Armády 9 a MŠ Dělnická 2. Projekt, realizovaný v letech 2010 – 2012 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Navrhovaná opatření spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech.

V červenci a srpnu 2012 byla realizována přestavba vnitřních prostor MŠ a montáž vzduchotechniky. Vnitřní prostory MŠ neodpovídaly hygienickým požadavkům na přímé odvětrání. Výjimka byla schválena do konce roku 2012. Tato rekonstrukce situaci vyřešila.

V srpnu 2013 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a zaměstnance v modrém pavilonu, včetně kompletní výměny rozvodů vody a odpadů. V témže roce byla vyměněna všechna svítidla ve třídách, tak, aby osvětlení vyhovovalo platným normám.

V červenci 2014 proběhla II. Etapa celkové rekonstrukce sociální zařízení pro děti a zaměstnance v oranžovém pavilonu. Na školní zahradě byly odstraněny poškozené betonové plochy a došlo i k částečné opravě chodníků.

V roce 2015 v červenci a srpnu byla provedena III. Etapa celkové rekonstrukce sociální zařízení pro děti a zaměstnance a výdejny stravy v zeleném pavilonu.

V roce 2016 byla provedena I. etapa opravy chodníků v areálu MŠ a zahrada byla doplněna o herní prvky.

MŠ Gránická - charakteristika školy

 

Mateřská škola Gránická je školou rodinného typu. Je umístěna ve vile v blízkosti Gránického údolí. V budově jsou 2 třídy, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, šatny dětí a školní kuchyně. Třídy jsou využívány i jako lehárny dětí, lehátka se zde denně rozkládají.

 Mateřská škola Gránická byla uvedena do provozu v roce 1955 jako 1. mateřská škola ve Znojmě s celodenním provozem. Vzhledem ke stáří budovy je mateřská škola průběžně opravována. V roce 2005 byla provedena přístavba sociálního zařízení pro 2. třídu a pro zaměstnance. V roce 2007 bylo provedeno odvlhčení budovy a v létě 2009 bylo opraveno sociální zařízení pro 1. třídu. V červenci 2013 byla provedena oprava přípojky vody do budovy MŠ, byla položena nová krytina v šatnách dětí, na chodbách, v kuchyni a v relaxační místnosti pro děti. V témže roce byla vyměněna svítidla ve třídách.

V červenci 2014 byly opraveny zděné pilíře u brány, schodiště a poškozené zdivo na budově MŠ. V srpnu 2015 byla vybudována nová jímka a byla natřena. V roce 2016 byl prostor pod schodištěm a byla položena nová podlahová krytina ve třídě Květinky.

Budova mateřské školy je umístěna uprostřed zahrady, která je vybavena pískovišti, houpadly, hrazdou a houpačkami. Zahrada je využívána k pohybovým aktivitám dětí.

 

·       Personální zabezpečení

 

Personální  obsazení  mateřské  školy  Dělnická 2 – školní rok 2017/2018

 

Ředitelka: Jelenová Ivana                 Zástupkyně ředitelky: Zdeňka Kohoutková

PEDAGOGICKÉ  PRACOVNICE

1. třída: paní učitelky:  Bulantová Jitka, Cvachová Marie

2. třída: paní učitelky:  Jelenová Ivana, Žůrková Iveta

3. třída: paní učitelky:  Ferkovičová Kateřina, Kalvodová Ivana

4. třída: paní učitelky:  Nevěčná Zuzana, Řehořová Petra

5. třída: paní učitelky:  Polachová Dita, Hubená Jiřina

6. třída: paní učitelky:  Čabalová Jitka, Bc. Groisová Petra

7. třída: paní učitelka:  Šmídová Chrástová Pavla

PROVOZNÍ  PRACOVNICE

Školnice, topička:         Doubková Marie

Školnice:                        Radvanská Anna

Uklízečka, pradlena:    Bobková Radka

Ekonomka, účetní:       Čermáková Marie

PRACOVNICE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vedoucí ŠJ:                 Vejmelková Alena

Vedoucí kuchařka:     Krištofová Jana

Kuchařky:                   Kloudová Markéta

                                     Nováková Jitka

                                     Matyščáková Věra

Personální  obsazení  mateřské  školy  Gránická 8 – školní rok 2017/2018

 

Ředitelka: Jelenová Ivana                 Zástupkyně ředitelky: Kohoutková Zdeňka

PEDAGOGICKÉ  PRACOVNICE

1. třída: paní učitelka:    Bc. Čechová Michaela

2. třída: paní učitelky:    Nováková Martina, Kohoutková Zdeňka

PROVOZNÍ  PRACOVNICE

Školnice:                         Ježková Iva

Ekonomka, účetní:        Čermáková Marie

PRACOVNICE  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Vedoucí ŠJ:                   Vejmelková Alena

Vedoucí kuchařka:       Kelčová Marie

·       Školní řád

PLATNÝ ŠKOLNÍ ŘÁD JE UMÍSTĚN NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ VŠECH TŘÍD.

 

·       Zaměření mateřské školy

 

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání / RVP PV /. Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo k naplňování rámcových cílů a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových kompetencí dětí.

Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky, které jsou na ně kladeny.

F i l o z o f i í  naší školy je:
- vést děti ke zdravému životnímu stylu v úzké spolupráci s rodiči
- podporovat duševní pohodu dětí, rodičů a zaměstnanců
- vychovávat v dětech sounáležitost s regionem, vést je v duchu lidových tradic

Dlouhodobý cíl:

Chceme být školou, která je otevřená rodičům i veřejnosti, nabízíme spolupráci a komunikaci. Naší snahou je uplatňovat moderní metody a formy práce, individualizovat naši práci. Chceme být dětem i rodičům dobrým partnerem.

 

·       Školní vzdělávací program

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) s názvem: „Pojďme spolu hned, poznávat náš svět“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Kompletní ŠVP je k dispozici v šatnách všech tříd MŠ.


 

·       Vzdělávací obsah ŠVP

Při tvorbě jsme vycházeli z reálných možností a podmínek naší mateřské školy.

Vzdělávací obsah je v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Novinkou je, že jsme upustili od lineárního uspořádání integrovaných bloků (uspořádání podle kalendářního roku), které bylo svazující, a přešli jsme k flexibilnímu uspořádání. Ve flexibilním uspořádání jsou integrované bloky řazeny vedle sebe podle témat, které sdružují. Nejsou tedy po sobě jdoucí. Povinností učitelky tedy není procházet jimi v čase za sebou. Vzdělávací obsah je zpracován v pěti integrovaných blocích, které nastiňují cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich rozpracování bude předmětem TVP (třídního vzdělávacího programu) a týdenního vzdělávacího programu. Současně s nimi budou vstupovat do vzdělávání doplňkové programy a projekty.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro jednotlivé třídy. Integrované bloky jsou součástí ŠVP.

·       Úplata za předškolní vzdělání

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

je vyvěšena na nástěnce v šatně ve všech třídách.

 

Školné  270,- Kč

·       Spolupráce s partnery

Spolupráce se zřizovatelem, Město Znojmo

 

oblast:

1. čerpání z rozpočtu zřizovatele na opravu a údržbu budov

2. dětská přehlídka: Znojemská mateřinka

3. dětské přehlídky během roku v pečovatelském domě

4. vítání občánků na Městském úřadě

5. výtvarné a kulturní akce ve spolupráci s městem Znojmem

např. zdobení vánočních stromků a velikonočních břízek, vystoupení u příležitosti Znojemského adventu a oslav velikonoc

Spolupráce s SPC pobočka Znojmo

·         logopedická depistáž v MŠ

 

Spolupráce s PPP

·         průběžně, dle potřeb v oblasti vedení dětí nadaných a talentovaných,

·         průběžně při vzdělávání  pedagogických pracovníků

 

Spolupráce s GPOA

oblast :

·         souvislé pedagogické praxe studentek

 

·       Spolupráce se zákonnými zástupci dětí


NAŠÍM CÍLEM JE:

  • co nejvíce se otevírat rodičům (vzájemné naslouchání, vstřícná a otevřená komunikace)
  • organizovat individuální setkání s rodiči (jednotné působení na dítě při výchově, zjištění požadavků a očekávání rodičů od MŠ – po domluvě je možná individuální konzultace, možnost nahlédnutí do dokumentace – portfolio – diagnostické záznamy)
  • poskytovat odbornou radu při problému a nabízet literaturu k dané problematice

PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI

·         při zjištěných problémech dítěte je konzultován s rodiči společný přístup

·         rodiče jsou upozorňováni na problémy dítěte se školní zralostí, je zprostředkováno odborné vyšetření v PPP

·         chráníme soukromí rodiny, s rodiči jednáme taktně, diskrétně, je respektována mlčenlivost, výchovné problémy nejsou řešeny před provozními pracovnicemi

·         na třídních schůzkách poskytujeme odborné rady v otázkách výchovy předškolních dětí, rodiče se mohou kdykoli zúčastnit veškerého dění v MŠ

·         příprava dárečků pro rodiče na Vánoce

·         příprava dárků ke Dni matek

·         pomoc rodičů při drobných opravách a práci pro MŠ

·         sponzorské dary pro MŠ

·         rodiče mohou přijít spolu s dětmi do tříd a zúčastnit se her i práce s dětmi

·         po dohodě návštěva na pracovišti rodičů

·         nabídka odborné pomoci rodičům při výchovných a vzdělávacích zvláštnostech jejich dětí

Velice si vážíme projevené důvěry, jsme si vědomi, že nám svěřujete do péče to nejcennější, co máte – Vaše děti. Věříme, že naplníme Vaše očekávání a budeme pro Vás dobrými partnery, při výchově a vzdělávání vašich dětí.

 

·       Spolupráce se základní školou

Naše mateřská škola úzce spolupracuje se Základní školou, Znojmo, Václavské náměstí 8, s odloučeným pracovištěm Jubilejní park 23.

Na akce školy jsou zvány děti z naší MŠ. Pravidelně naše děti navštěvují ZŠ v období před zápisem do ZŠ. Základní škola pořádá akce i pro rodiče předškolních dětí.

O všech aktivitách jsou rodiče informování prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí.

·       Propagace školy na veřejnosti

·         výtvarné soutěže – Talíř plný malování, Evropa ve škole aj.

·         hudební soutěže – Znojemský slavíček

·         sportovní soutěže – Karolinka kap – Běh do vrchu, atletické soutěže Čokoládová tretra, Česko se hýbe ve školách plných zdraví

·         vítání občánků

·         akce pro seniory v MŠ i v pečovatelském domě, besídky, výroba drobných dárečků

·         vystoupení dětí v rámci „Znojemského adventu“ Znojemských velikonoc, oslav MDD

·         spolupráce s Národním parkem Podyjí - besedy, Městskými lesy Znojmo – naučné vycházky, oslava Dne Země

·         MŠ je členem pracovní skupiny Rodinné politiky města Znojma –pořádané akce: oslava Dne seniorů – vystoupení dětí v MŠ – září 2016

TOPlist