Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – MŠ Dělnická 2

Ředitelka Mateřské školy, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ,  ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.( Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 těchto uchazečů:

Pořadové číslo

Registrační číslo - KÓD

Rozhodnutí

1.

5

přijat/a

2.

41

přijat/a

3.

26

přijat/a

4.

68

přijat/a

5.

54

přijat/a

6.

36

přijat/a

7.

24

přijat/a

8.

51

přijat/a

9.

47

přijat/a

10.

69

přijat/a

11.

33

přijat/a

12.

12

přijat/a

13.

40

přijat/a

14.

19

přijat/a

15.

27

přijat/a

16.

35

přijat/a

17.

73

přijat/a

18.

21

přijat/a

19.

66

přijat/a

20.

6

přijat/a

21.

8

přijat/a

22.

50

přijat/a

23.

62

přijat/a

24.

43

přijat/a

25.

3

přijat/a

26.

1

přijat/a

27.

72

přijat/a

28.

32

přijat/a

29.

17

přijat/a

30.

48

přijat/a

31.

46

přijat/a

32.

14

přijat/a

33.

71

přijat/a

34.

53

přijat/a

35.

52

přijat/a

36.

67

přijat/a

37.

61

přijat/a

38.

11

přijat/a

39.

16

přijat/a

40.

9

přijat/a

41.

23

přijat/a

42.

4

přijat/a

43.

58

přijat/a

44.

13

přijat/a

45.

55

přijat/a

46.

49

přijat/a

 

 

 

47.

29

přijat/a

48.

2

přijat/a

49.

7

přijat/a

50.

39

přijat/a

51.

34

přijat/a

52.

63

přijat/a

53.

45

přijat/a

54.

10

přijat/a

55.

30

přijat/a

56.

65

přijat/a

57.

28

přijat/a

58.

15

přijat/a

59.

70

přijat/a

60.

 

 

61.

 

 

62.

 

 

63.

 

 

64.

 

 

65.

 

 
 

 

V průběhu  tříměsíčního  zkušebního  pobytu  dítěte  posoudí  ředitelka  mateřské  školy  jeho způsobilost  k předškolnímu vzdělávání,  bude  přitom  vycházet  zejména  ze  stanoviska  dětského lékaře nebo  školského  poradenského  zařízení. 

Na jejich doporučení může v průběhu této doby docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

 

Uchazeči pod pořadovým číslem 47. – 59. budou přijati až po schválení výjimky z počtu dětí zřizovatelem.

 

 

Ve Znojmě dne 21. 5. 2018                                                                        Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

 

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – MŠ Gránická 8

Ředitelka Mateřské školy, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ,  ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.( Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 těchto uchazečů:

 

Pořadové číslo

 Registrační číslo - KÓD

Rozhodnutí

1.

37

přijat/a

2.

64

přijat/a

3.

59

přijat/a

4.

31

přijat/a

5.

20

přijat/a

6.

56

přijat/a

7.

18

přijat/a

8.

57

přijat/a

9.

60

přijat/a

 

 

V průběhu  tříměsíčního  zkušebního  pobytu  dítěte  posoudí  ředitelka  mateřské  školy  jeho způsobilost  k předškolnímu vzdělávání,  bude  přitom  vycházet  zejména  ze  stanoviska  dětského lékaře nebo  školského  poradenského  zařízení. 

Na jejich doporučení může v průběhu této doby docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

 

Ve Znojmě dne 21. 5. 2018                                                                        Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

 

 

Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

Dělnická 2, 669 02 Znojmo, IČ: 709 83 542, e-mail: mszn.delnicka@tiscali.cz

            

                                           

Ž  Á  D  O  S  T

                     O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace od následujícího roku 2018 s nástupem

dne………………………………, do zahájení povinné školní docházky.

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu .………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování písemností, ( pokud není shodná s trvalým pobytem )

……………………………………………………………………………. Telefon ( *není povinné): …………………………………………..

 

Požadovaná délka docházky (nehodící škrtněte):              celodenní                  polodenní

 

 

Vyjádření lékaře:

Dítě je řádně očkováno:    ano   /   ne

(* nemusí se vyplňovat u dětí v posledním ročníku mateřské školy)   ……………………………………………..

                                                                                                                                                                       

             

                                                                                                      Datum, razítko a podpis lékaře

 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………

 

Žádost byla přijata dne:…………………………                              Zpracovala:….............................

 

 

 

 

 

Zápis dětí do mateřských škol

zřizovaných městem Znojmem pro školní rok 2018/2019

se koná

 

ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 9:00 do 16:00 hodin

 

Zápis dětí bude probíhat na těchto zařízeních:

 • MŠ Znojmo, nám. Armády 9
 • MŠ Znojmo, Dělnická 2 (i pro odloučené pracoviště Gránická)
 • MŠ Znojmo, Holandská 2 (i pro odloučené pracoviště Loucká 7)
 • MŠ Znojmo, Pražská 80 (i pro odloučené pracoviště MUDr. J. Janského 13)
 • MŠ Znojmo, Přímětice 279 (i pro odloučené pracoviště Přímětice 116)
 • MŠ Znojmo, nám. Republiky 15 (i pro odloučené pracoviště Rudoleckého 19)
 • ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 a na odloučeném pracovišti v Konicích
 • ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 569 na odloučeném pracovišti
  MŠ v Mramoticích
 • ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 na odloučeném pracovišti MŠ Slovenská 33

 

 • Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií mateřských škol.

 

Informace k zápisu:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je  předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2012
  do 31. 8. 2013).
 • Spádové obvody jednotlivých mateřských škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2017, na stránkách www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury
  a památkové péče, právní předpisy.
 • V souladu s touto vyhláškou (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
 • V den zápisu 10. 5. 2018 přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost.
  S sebou přineste originál rodného listu dítěte
  a občanský průkaz k ověření uvedených údajů. Po ověření bude žádost zaevidována a bude Vám přiděleno registrační číslo dítěte.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a originální vyjádření lékaře
  ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení je žádost neplatná
  a nebude zaevidována
  .
 • Tiskopisy žádostí budou k dispozici ve všech mateřských školách a to měsíc
  před konáním zápisu nebo na stránkách
  www.znojmocity.cz
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledek řízení se řídí bodovým ohodnocením
  dle stanovených kritérií. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole, a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená

  (§ 183, odst. (2) školského zákona).
 • Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu na více než jednu mateřskou školu, je ovšem nezbytně nutné, aby předložili vždy žádost a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. V případě přijetí dítěte na více mateřských škol je nezbytně nutné, bezodkladně oznámit mateřským školám, na kterou mateřskou školu dítě nastoupí.

 

 

Ing. Denisa Krátká

vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

 

 

 

Informace pro rodiče dětí ze třídy Berušky a ze třídy Jablíčkové

 

Od 3. 4. 2018 budou děti umístěny do náhradních prostor v ZŠ a MŠ Pražská, odloučené pracoviště Slovenská 1683/33 , Znojmo.

 

 

Děti budou umístěny v prostorách školní družiny.

Provoz školy: 6:15 – 16:15 hodin.

Personální obsazení:

5.třída Berušky:

 Dita Polachová, Jiřina Hubená                                     kontakt: 735/721 020

6.třída Jablíčková:

 Zuzana Leinbergerová, Jitka Čabalová                      kontakt: 735/721 021

Školnice: Radka Bobková

Kuchařka: Jitka Nováková

 

PROVOZ TŘÍD:

Berušky

Sudý týden                                                 lichý týden

PO      6:15 – 15:45                                              6:15 – 15:45          

ÚT       6:15 – 15:00                                              6:15 – 15:45

ST       6:15 – 15:45                                              6:15 – 15:45

ČT       6:15 – 15:45                                              6:15 – 15:45

PÁ       6:15 – 15:45                                              6:15 – 15:45

Jablíčková

PO      6:30 – 16:15                                                         

ÚT       6:30 – 16:15          

ST       6:30 – 16:15

ČT       6:30 – 16:15

            PÁ       6:30 – 16:15             


Šatna umístěna v přízemí u vstupu do tělocvičny.

PLATBY

ŠKOLNÉ – budou probíhat na MŠ Dělnická jako obvykle v těchto termínech:

Duben: čtvrtek 12. 4. 2018                   od 7:00 – 9:00, 14:00 – 16:00

Květen: pondělí 14. 5. 2018                  od 7:00 – 9:00, 14:00 – 16:00

Červen: úterý 12. 6. 2018                      od 7:00 – 9:00, 14:00 – 16:00

STRAVNÉ

Stravu budou děti odebírat z kuchyně na Slovenské.

Způsob placení:  Platba bezhotovostní /z účtu/ zůstává stejná vždy splatnost

                                                                    K 15. dni v měsíci.

 

Změna u plateb v hotovosti:    Placení stravy ve  stejný den jako  platba

                                                      školného na Dělnické   12. 4, 14. 5. , 12. 6.

Cena celodenní stravy  :       Kč  31,-Kč  

                                                           Přesnídávka      7,-  Kč

                                                           Oběd                18,- Kč

                                                           Svačina               6,- Kč

ZMĚNA:

Odhlašování dětí

 • do sešitu na Slovenské, den předem do 12 hodin 
 • telefonicky na číslo 515 226 527
 • e-mailem: sj.delnicka@sezna.cz 

 

Ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání                                                                             individuálním způsobem

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o způsobu a termínech „Ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem“, dle školského zákona § 34b odst. 3.

Oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v našem pojetí se jedná především o popovídání si o Vaší domácí přípravě, o vašem individuálním přístupu apod.

Doporučujeme zřízení portfolia Vašeho dítěte, které může zahrnovat záznamy akcí, výlety, fotografie aktivit, činností, kreativitu Vašich dětí, v podstatě vše, co s předškolním věkem souvisí, včetně básniček, písniček apod.

Účast Vašeho dítěte u ověřování je žádoucí. Termín ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem je stanoven na 4. prosince 2017 v čase od 8:00 do 12:00, náhradní termín je stanoven na 11. prosince 2017 v kanceláři ředitelky MŠ.

Konkrétní časový termín si můžete rezervovat přes telefon 739 389 040 nebo e-mail adresu mszn.delnicka@tiscali.cz

Orientační čas zhruba 1 hodina.

 

 

Ve Znojmě 20.11.2017                                                                         Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

TOPlist