Mateřská škola‚ Znojmo‚ Dělnická 2‚ příspěvková organizace

Edukativně stimulační program pro předškolní děti

Pro zájemce z řad rodičů současných předškoláků

Rádi bychom Vám nabídli intenzivní program pro vzdělávání předškoláků. Lekce budou probíhat jednou za čtrnáct dnů, od 15:30hod. do 16:30 hod. První lekce proběhne v měsíci říjnu. Konkrétní datum bude upřesněno.

Pracovní listy:

Kreslení před psaním, Prostorová orientace, Jedním tahem, Předčíselné představy, Sluchové vnímání byly objednány v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně. Cena: 477,- Kč. Všechny materiály si děti po skončení půlročního přípravného kurzu odnesou domů.

 

Edukačně stimulační skupina v MŠ Dělnická a MŠ Gránická

* Edukačně stimulační skupina byla vytvořena jako program rozvoje dětí v předškolním věku a jako příprava pro počátek školního vzdělávání.

* Hravou formou jsou rozvíjeny schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání.

* Program skupiny je rozvržen do 10 lekcí.

* Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a budou probíhat jednou za 2 týdny (nebo dle domluvy).

 

V lekci bude vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné.

Edukačně stimulační skupinu povedou paní učitelky:

v MŠ Dělnická: ze třídy Včeličky, Berušky a Kočičky

v MŠ Gránická: ze třídy Sluníčka a Květinky

 

Pro koho?

Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.

Jak často a kde?

Edukativně stimulační skupiny probíhají ve školním roce 2018/2019 v MŠ Dělnická ve třídách – Kočičky, Včeličky, Berušky. V MŠ Gránická ve třídách Sluníčka a Květinky.

 

Na všechny děti i rodiče se již těší a přejí jim úspěšný start nejen v Edukačně stimulační skupině, ale hlavně v první třídě základní školy.

 

 

 

 

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – MŠ Dělnická 2

Ředitelka Mateřské školy, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ,  ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.( Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 těchto uchazečů:

Pořadové číslo

Registrační číslo - KÓD

Rozhodnutí

1.

5

přijat/a

2.

41

přijat/a

3.

26

přijat/a

4.

68

přijat/a

5.

54

přijat/a

6.

36

přijat/a

7.

24

přijat/a

8.

51

přijat/a

9.

47

přijat/a

10.

69

přijat/a

11.

33

přijat/a

12.

12

přijat/a

13.

40

přijat/a

14.

19

přijat/a

15.

27

přijat/a

16.

35

přijat/a

17.

73

přijat/a

18.

21

přijat/a

19.

66

přijat/a

20.

6

přijat/a

21.

8

přijat/a

22.

50

přijat/a

23.

62

přijat/a

24.

43

přijat/a

25.

3

přijat/a

26.

1

přijat/a

27.

72

přijat/a

28.

32

přijat/a

29.

17

přijat/a

30.

48

přijat/a

31.

46

přijat/a

32.

14

přijat/a

33.

71

přijat/a

34.

53

přijat/a

35.

52

přijat/a

36.

67

přijat/a

37.

61

přijat/a

38.

11

přijat/a

39.

16

přijat/a

40.

9

přijat/a

41.

23

přijat/a

42.

4

přijat/a

43.

58

přijat/a

44.

13

přijat/a

45.

55

přijat/a

46.

49

přijat/a

 

 

 

47.

29

přijat/a

48.

2

přijat/a

49.

7

přijat/a

50.

39

přijat/a

51.

34

přijat/a

52.

63

přijat/a

53.

45

přijat/a

54.

10

přijat/a

55.

30

přijat/a

56.

65

přijat/a

57.

28

přijat/a

58.

15

přijat/a

59.

70

přijat/a

60.

 

 

61.

 

 

62.

 

 

63.

 

 

64.

 

 

65.

 

 
 

 

V průběhu  tříměsíčního  zkušebního  pobytu  dítěte  posoudí  ředitelka  mateřské  školy  jeho způsobilost  k předškolnímu vzdělávání,  bude  přitom  vycházet  zejména  ze  stanoviska  dětského lékaře nebo  školského  poradenského  zařízení. 

Na jejich doporučení může v průběhu této doby docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

 

Uchazeči pod pořadovým číslem 47. – 59. budou přijati až po schválení výjimky z počtu dětí zřizovatelem.

 

 

Ve Znojmě dne 21. 5. 2018                                                                        Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

 

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – MŠ Gránická 8

Ředitelka Mateřské školy, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ,  ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.( Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 těchto uchazečů:

 

Pořadové číslo

 Registrační číslo - KÓD

Rozhodnutí

1.

37

přijat/a

2.

64

přijat/a

3.

59

přijat/a

4.

31

přijat/a

5.

20

přijat/a

6.

56

přijat/a

7.

18

přijat/a

8.

57

přijat/a

9.

60

přijat/a

 

 

V průběhu  tříměsíčního  zkušebního  pobytu  dítěte  posoudí  ředitelka  mateřské  školy  jeho způsobilost  k předškolnímu vzdělávání,  bude  přitom  vycházet  zejména  ze  stanoviska  dětského lékaře nebo  školského  poradenského  zařízení. 

Na jejich doporučení může v průběhu této doby docházku dítěte do mateřské školy ukončit.

 

Ve Znojmě dne 21. 5. 2018                                                                        Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

 

 

Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

Dělnická 2, 669 02 Znojmo, IČ: 709 83 542, e-mail: mszn.delnicka@tiscali.cz

            

                                           

Ž  Á  D  O  S  T

                     O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace od následujícího roku 2018 s nástupem

dne………………………………, do zahájení povinné školní docházky.

Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zákonný zástupce dítěte:

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu .………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pro doručování písemností, ( pokud není shodná s trvalým pobytem )

……………………………………………………………………………. Telefon ( *není povinné): …………………………………………..

 

Požadovaná délka docházky (nehodící škrtněte):              celodenní                  polodenní

 

 

Vyjádření lékaře:

Dítě je řádně očkováno:    ano   /   ne

(* nemusí se vyplňovat u dětí v posledním ročníku mateřské školy)   ……………………………………………..

                                                                                                                                                                       

             

                                                                                                      Datum, razítko a podpis lékaře

 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………

 

Žádost byla přijata dne:…………………………                              Zpracovala:….............................

 

 

 

 

 

Ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání                                                                             individuálním způsobem

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o způsobu a termínech „Ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem“, dle školského zákona § 34b odst. 3.

Oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v našem pojetí se jedná především o popovídání si o Vaší domácí přípravě, o vašem individuálním přístupu apod.

Doporučujeme zřízení portfolia Vašeho dítěte, které může zahrnovat záznamy akcí, výlety, fotografie aktivit, činností, kreativitu Vašich dětí, v podstatě vše, co s předškolním věkem souvisí, včetně básniček, písniček apod.

Účast Vašeho dítěte u ověřování je žádoucí. Termín ověřování očekávaných výstupů u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem je stanoven na 4. prosince 2017 v čase od 8:00 do 12:00, náhradní termín je stanoven na 11. prosince 2017 v kanceláři ředitelky MŠ.

Konkrétní časový termín si můžete rezervovat přes telefon 739 389 040 nebo e-mail adresu mszn.delnicka@tiscali.cz

Orientační čas zhruba 1 hodina.

 

 

Ve Znojmě 20.11.2017                                                                         Ivana Jelenová, ředitelka MŠ

TOPlist